پایگاه همدان شطرنج«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

پاسخ های دکتر محمود گودرزی

( وزیر عاليقدر وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران )

به پيام های ارسالی پايگاه همدان شطرنج

( سایت خبری تخصصی ورزش شطرنج پایتخت تاریخ و تمدن ایران ) 

ما را بر آن داشت كه از اين بزرگ مرد ورزش و سياست استان همدان و كشور بيشتر بگوئيم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

شطرنج دوستان گرامی

عملكرد يكساله هيأت شطرنج استان همدان

را چگونه ارزيابی میكنيد«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم

فهرست وب سايت های گروه ها و سازمان هاي غيردولتی بترتیب حروف الفبا«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم

طی حکمی از سوی مهندس احمد علی بابایی ( رئیس هیأت شطرنج استان همدان )

مهدی سلیم به عنوان مسئول روابط عمومی هیأت شطرنج استان همدان منصوب شدند«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

محمدجعفر کامبوزیا

رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

در هفته جاری

نخستین مهمان اولین صندلی داغ ورزش شطرنج ایران

در پایگاه خبری تخصصی همدان شطرنج خواهند بودهمه از يك خانواده ايمهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم


اسلایدر