پایگاه همدان شطرنج


استاد گرانقدر جناب آقای حسینقلی سالور

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

جناب آقای امینیان

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

سرکار خانم دکتر فاطمه آقابابایی

رئیس محترم هیأت شطرنج استان چهارمحال و بختیاری

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم


با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عرفان جماعتی ( شطرنج باز و نوجوان نخبه فومنی ) بر اثر سانحه رانندگی را به خانواده ی محترم ایشان و جامعه ی ورزش شطرنج کشور تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای این عزیز سفر کرده و صبر و شکیبایی را برای بازماندگان عزیز آرزومندیم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم

جناب آقای آرش روغنی و سرکار خانم سپیده جهانگیری

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگان بقای عمر و صبر از درگاه خداوند متعال خواستاریم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

جناب آقای محمدرضا لاجوردی زاده

داور بین المللی شطرنج

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان و صبر و شکیبایی را برای شما و سایر بازماندگان عزیز آرزومندیم .

 

جناب آقای علی افزون

رئیس هیأت شطرنج شهرستان رودبار

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان و صبر و شکیبایی را برای شما و سایر بازماندگان عزیز آرزومندیم .

 

دوست گرامی جناب آقای دانیال افزون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان و صبر و شکیبایی را برای شما و سایر بازماندگان عزیز آرزومندیم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

جناب آقای حامد فروردین

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان و صبر و شکیبایی را برای شما و سایر بازماندگان عزیز آرزومندیم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

استاد گرامی جناب آقای مرتضی محجوب

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان و صبر و شکیبایی را برای شما و سایر بازماندگان عزیز آرزومندیم .

 

استاد گرامی سرکار خانم شادی پریدر

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد یکتا ، رحمت خداوندی را برای آن شادروان و صبر و شکیبایی را برای شما و سایر بازماندگان عزیز آرزومندیم .

جامعه ی ورزش شطرنج استان همدانهمه از يك خانواده ايم

وقتی قهرمان جهان شدم

آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم

تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند

« جهان پهلوان تختی »

( روحش شاد و یادش گرامی باد )همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايم

« نلسون ماندلا » نمی میرد

نام او الهام بخش کسانی است که زندگی را برای همگان شاداب و پر امید می خواهند

او زنده است تا آنگاه که انسان هست و برای آزادی و سربلندی تلاش می کندهمه از يك خانواده ايم


اسلایدر